Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu
Kultura

Temeljem članka 1. i 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09 – pročišćeni tekst), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/19) te Odluke Gradonačelnika KLASA: 612-01/19-01/56, URBROJ: 2198/01-2-19-2 od 9. listopada 2019. godine, Gradonačelnik Grada Zadra, dana 10. listopada 2019. godineo b j a v lj u j e   

P O Z I V  za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2020. godinu.

Tekst Poziva, i sva potrebna dokumentacija, nalaze se u privitku i na stranici www.financijskepodrske.hr. Prijava se vrši u sustavu, na navedenoj stranici (www.financijskepodrske.hr). Način prijave, obrazloženje prihvatljivosti prijavitelja, područja financiranja i drugih stavki detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

U proračunu Grada Zadra osiguravaju se sredstva za javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, aktivnosti, manifestacije, programi/projekti u kulturi od interesa za Grad Zadar. Od interesa za Grad Zadar smatrat će se programi/projekti koji promiču međukulturalni dijalog, razvoj civilnog društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost prijavitelja te oni programi/projekti koji se odvijaju kontinuirano. U konačni Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra uvrstit će se, zajedno s usvojenim programima s javnog Poziva, i programi ustanova u kulturi kojima je Grad osnivač.