Grad Zadar ulazi u projekt Europe Goes Local
Grad Zadar ulazi u projekt Europe Goes Local
Grad Zadar prijavio je sudjelovanje u projektu Europe Goes Local kako bi sudjelovao u programu potpore radu s mladima na lokalnoj razini.

Prema Odluci Agencije za mobilnost i programe Europske unije koja je donesena dana 18. prosinca 2023., Zadar je jedan od 14 gradova u Hrvatskoj koji će biti dijelom ovog najvećeg europskog projekta u području rada s mladima koji se provodi uz financijsku potporu programa Erasmus+.

Uključenje u projekt odabranim će gradovima pružiti mogućnost usavršavanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini u radu s mladima te o ulozi i načinu na koji gradovi mogu podržati mlade i rad s mladima u svojim lokalnim zajednicama. Također, osigurati će višemjesečnu stručnu podršku prilagođenu specifičnim potrebama svakog uključenog grada u području sustava rada s mladima, mogućnost sudjelovanja na studijskim posjetima te aktivnostima nacionalnoga i međunarodnog umrežavanja s raznim dionicima.

Ciljevi projekta su: podržati priznavanje i podizanje kvalitete rada s mladima kao dijela lokalne politike prema mladima, osnažiti europsku i međunarodnu dimenziju rada s mladima na lokalnoj razini, razviti strategije i mjere kojima će nacionalne agencije Erasmus+ programa podržavati rad s mladima i doprinijeti razvoju rada s mladima kroz Europsku suradnju u području mladih.

Nastavno na navedene ciljeve, Europe Goes Local imat će naglasak na integriranje europske dimenzije u djelokrug rada gradova koji se odnosi na mlade i politike prema mladima, kvalitetu rada s mladima posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika na lokalnoj razini – predstavnika jedinica regionalne i lokalne samouprave, te osoba aktivnih u radu s mladima.

Odluka o odabiru gradova u projekt Europe Goes Local - Supporting Youth Work at the Municipal Level:

https://www.ampeu.hr/files/Odluka_odabir_gradova_EGL4-nova-druga.pdf

Vezane fotografije

Grad Zadar ulazi u projekt Europe Goes Local