Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

 

Prirodne nepogode u smislu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ , br. 16/19, u daljnjem tekstu: Zakon) smatraju se iznenadne okolnosti uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili okolišu. Štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se namjerno izazvane štete na vlastitoj imovini koje su nastale zbog nemara i/ili nepoduzimanja propisanih mjera zaštite.

Člankom 17. st. Zakona propisano je da „Predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 30. studenog tekuće godine donosi plan djelovanja za slijedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda“. Plan djelovanja sadržava : 1. Popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, 2. Procjenu osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprečavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva, 3. Sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz Zakona i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.

Planom djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Zadar za 2023. godinu određene su mjere i postupanja u slučaju nastanka prirodnih nepogoda izglednih za Grad Zadar: potres, olujni i orkanski vjetar, požar, poplava, suša, tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, mraz, izvanredno velika visina snijega, snježni nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta, druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u životu ljudi na određenom području. Plan djelovanja uključuje detaljnu analizu svake od navedenih prirodnih nepogoda kao metodološke pojave, učestalost i opseg nastanka, prouzročene štete na području Grada Zadra, preventivne mjere, mjere za ublažavanje/otklanjanje izravnih posljedica te procjenu opreme i drugih sredstava za djelomičnu sanaciju šteta. Planom djelovanja ne ulazi se u područja civilne i protupožarne zaštite koja su regulirana drugim propisima i obvezama već se donošenjem Plana djelovanja prvenstveno želi istaknuti značaj sagledavanja mjera i postupanja koje Grad Zadar, u skladu mogućnostima i nadležnostima, može i treba poduzeti kako bi sanirala štete nastale prouzročene prirodnim nepogodama.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) u cilju upoznavanja javnosti s nacrtom prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu, pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti, te u konačnici donošenja što kvalitetnijeg dokumenta, predlaže se za nacrt predmetnog Plana provesti javno savjetovanje.

 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 22. rujna 2022. godine

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte:

gospodarstvo1@grad-zadar.hr