Nacrt prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu
Nacrt prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu

Alfa Atest d.o.o. iz Splita je za potrebe Grada Zadra izradio nacrt prijedloga Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Plan), a koji, sukladno članku 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19), predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi do 30. studenog tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.

Plan treba sadržavati popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode, procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva te sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda i/ili drugih tijela, znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.

U cilju da se upozna javnost sa sadržajem nacrta prijedloga Plana provest će se savjetovanje s javnošću. Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga građana i pravnih osoba, kako bi eventualno predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane predlagatelja Plana i u konačnici ugrađeno u njegov konačni prijedlog.

Rok za očitovanje javnosti je zaključno s danom 13. listopada 2021. godine

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte: gospodarstvo1@grad-zadar.hr