Nacrt Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)
Nacrt Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)

O B R A Z L O Ž E NJ E nacrta Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP)

Grad Zadar dugi niz godina kontinuirano radi na provedbi projekata povećanja energetske učinkovitosti i aktivno provodi politiku održivog razvoja i sustavnog gospodarenja energijom s ciljem smanjenja emisija štetnih stakleničkih plinova, a time i poboljšanja kvalitete života svojih građana. Pristupanjem Sporazumu gradonačelnika, izradom i provedbom Akcijskog plana energetski održivog razvitka (SEAP) Grada Zadra energetska politika Grada Zadra dobila je svoju potvrdu i na europskoj razini.

 Budući da je usvojen Okvir klimatske i energetske politike do 2030. godine Europska komisija je u listopadu 2015. godine pokrenula novi integrirani Sporazum gradonačelnika za klimu i energiju, koji nadilazi postavljene ciljeve za 2020. godinu, a kojem je Grad Zadar pristupio u studenom 2019. godine. Potpisnici Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju između ostalog obvezuju se na izradu i usvajanje Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP).

SECAP predstavlja ključni dokument koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za najmanje 40 % do 2030. godine i povećanjem otpornosti prema klimatskim promjenama.

SECAP se fokusira na dugoročne utjecaje klimatskih promjena na područje lokalne zajednice, uzima u obzir energetsku učinkovitost te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.

 Slijedom gore navedenog, Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, izradio je nacrt Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP) čija izrada je sufinancirana u okviru EU projekta Compete4SECAP (Energy management competition for local authorities for uptake and enhance of Sustainable Energy and Climate Action Plans) koji je financiran iz programa Horizon 2020.

Predmetni nacrt SECAP-a sadržava:

  • Bazni i Kontrolni inventar emisija CO2 za praćenje aktivnosti ublažavanja učinaka klimatskih promjena te usporedbu Baznog i Kontrolnog inventara emisija CO2 za baznu 2010. godinu i kontrolnu 2017. godinu
  • Mjere ublažavanja učinaka klimatskih promjena (eng. Mitigation) do 2030. godine
  • Analizu rizika i procjene ranjivosti pojedinih sektora na utjecaje klimatskih promjena
  • Mjere prilagodbe klimatskim promjenama (eng. Adaptation)

 Predmetni nacrt SECAP-a također sadrži i Procjenu klimatskih promjena u budućnosti za grad Zadar koju je izradio Državni hidrometeorološki zavod, a koja je korištena za izradu Analize ranjivosti i rizika sustava na učinke klimatskih promjena.

 Nacrt SECAP-a Grada Zadra donosi ukupno 23 mjere ublažavanja i 22 mjere prilagodbe na klimatske promjene koje će se provoditi od 2020. do 2030. godine. Mjere ublažavanja provedene do 2030. godine rezultirat će sa smanjenjem emisije CO2 u 2030. godini od 41,52 % u odnosu na baznu 2010. godinu čime se zadovoljava cilj od najmanje 40 % prema Sporazumu.

Relativno smanjenje emisija CO2 za tri promatrana sektora (zgradarstvo, promet i javna rasvjeta), tj. promjena u odnosu na 2010., a koja će se ostvariti u 2030. godini, u sektoru zgradarstva iznosi 39 %, zatim u sektoru prometa 46 % te najmanje u sektoru javne rasvjete 19 %.

U sklopu SECAP-a Grada Zadra izrađena je i Analiza ranjivosti i rizika sustava na učinke klimatskih promjena koja na osnovu postojećih dokumenata i studija te budućih scenarija daje sliku najranjivijih sektora i najvećih rizika. Prepoznate prijetnje tj. opasni klimatski događaji na administrativnom području Grada Zadra su: podizanje razine mora, toplinski val, šumski požari, poplave, duži kišni periodi i porast temperature mora, a analiziran je njihov utjecaj na sedam sektora: obalni pojas, zdravlje, šume/poljoprivreda, elektroenergetski sustav, vodni resursi/komunalna infrastruktura, turizam i ribarstvo.

Rezultati su pokazali visoku ranjivost s umjerenim rizikom u sektoru šuma/poljoprivrede od prijetnje šumskih požara, dok je umjerena ranjivost s umjerenim rizikom u sektorima: obalni pojas od prijetnje podizanja razine mora, zdravlje od prijetnje toplinskog vala i vodni resursi/komunalna infrastruktura od prijetnje poplava. Potrebno je spomenuti i umjerenu ranjivost, ali s niskim rizikom u sektoru elektroenergetskog sustava od prijetnje toplinskog vala te nisku ranjivost s niskim rizikom u sektorima: turizam od prijetnje dužih kišnih perioda i ribarstvo od prijetnje porasta temperature mora. Prema tim smjernicama odabrane su i mjere, također usklađene s postojećim dokumentima.

 S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Zadra uključi u pripremu konačnog nacrta Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP) provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP), te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Akcijskog plana i u konačnosti ugrađeno u odredbe Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka Grada Zadra (SECAP).

 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 12. travnja 2021. godine.

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte: graditeljstvo@grad-zadar.hr