Nacrt Lokalnog plana upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“
Nacrt Lokalnog plana upravljanja „Obrambenim sustavom Zadra“

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15, 69/22) i članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 24. veljače 2023. godine,  donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt Lokalnog Plana upravljanja "Obrambenim sustavom Zadra" komponentom serijskog svjetskog dobra UNESCO-a “Venecijanski obrambeni sustavi 16. i 17. stoljeća: Stato da Terra, zapadni Stato da Mar”.

Nacrt Lokalnog Plana upravljanja "Obrambenim sustavom Zadra" javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 31. ožujka 2023. godine.

Primjedbe na nacrt odluke mogu se slati na e-mail adresu: unesco@grad-zadar.hr