Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu
Javni Poziv za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu
Poziv - Tehnička kultura

Temeljem Zakona o tehničkoj kulturi („Narodne novine“, broj 76/93, 11/94, 38/09 – pročišćeni tekst), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13,  9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20), članka 23. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/19, 2/20 i 9/20) te Odluke Gradonačelnika KLASA: 630-01/20-01/02 URBROJ: 2198/01-2-20-4 od 11. rujna 2020. godine, Gradonačelnik Grada Zadra, dana 14. rujna 2020. godine,   o b j a v lj u j e

P O Z I V  za predlaganje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra za 2021. godinu.

Tekst Poziva, i sva potrebna dokumentacija, nalaze se u privitku i na stranici www.financijskepodrske.hr. Prijava se vrši u sustavu, na navedenoj stranici (www.financijskepodrske.hr). Način prijave, obrazloženje prihvatljivosti prijavitelja, područja financiranja i drugih stavki detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje.

U proračunu Grada Zadra osiguravaju se sredstva za javne potrebe u tehničkoj kulturi, a to su djelatnosti, aktivnosti, manifestacije, programi/projekti u tehničkoj kulturi od interesa za Grad Zadar (u nastavku teksta: programi). Od interesa za Grad Zadar smatrat će se programi koji potiču razvitak i promidžbu tehničke kulture; programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, koji obuhvaćaju aktivnosti djece s posebnim potrebama; programi prekvalifikacija i dokvalifikacija djelatnika i programi organiziranja inventivnog rada; organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (sajmovi, izložbe i sl.); programi/projekti nabavke opreme i održavanje objekata tehničke kulture; programi koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost prijavitelja, oni programi/projekti koji se odvijaju kontinuirano te pojedinačno i/ili zajednički doprinose ostvarivanju ciljeva i prioriteta financiranja javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra.

 

Pravilnici Grada Zadra nalaze se u Glasnicima Grada Zadra: