Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Restauratorski radovi na zidnim slikama i povijesnoj žbuci na 1. katu Providurove palače (1. faza), evidencijski broj nabave JP 050-73/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. rujna 2020. godine do 14:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 1/19) dana 9. listopada 2020. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

7 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.