Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Restauratorski radovi na zidnim slikama i povijesnoj žbuci na 1. katu Providurove palače (1. faza), evidencijski broj nabave JP 050-73/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. rujna 2020. godine do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.