Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Radovi parternog uređenja Bedema zadarskih pobuna, evid.br. MN 050-26/19.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 6. veljače 2019. godine u trajanju do 13. veljače 2019. godine. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja javna.nabava@grad-zadar.hr.