Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Održavanje nerazvrstanih cesta, evid.br. MN 110-29/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 10. kolovoza 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0029466

Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. rujna 2020. godine do 11:00 sati.