Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu, evidencijski broj nabave JP 020-5/19.

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 07. veljače 2019. god. do 13:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra, br. 1/19) dana 14. veljače 2019. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.