Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: "Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra i Zadarskog kluba u Zagrebu", evidencijski broj nabave BP 5/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. siječnja 2017. do 14:00 sati., evidencijski broj nabave BP 5/17.

Sukladno članku 9. stavak 18. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 30. siječnja 2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 22. listopada 2014. godine, dana 03. veljače 2017. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.