Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti u predmetu nabave: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine, evid. br. VN 030-1/19. Obavijest o nadmetanju objavljena je 22. kolovoza 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0033369.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24. rujna 2019. godine do 13:00 sati.