Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Mali Iž - opremanje Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradi - ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JN 090-76/21. 

Sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 120/16) za nabavu robe, usluga i radova procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 (500.000,00) kuna - jednostavnu nabavu, Naručitelj ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi. Postupak jednostavne nabave provodi se sukladno člancima 8. i 30. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, broj 1/19) te članku 4.1. Ugovora o financiranju projekta „Mali Iž – sanacija, adaptacija i opremanje turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradi“ (KLASA: 440-12/20-19-02/0228; URBROJ: 343-1603/01-20-003) između Grada Zadra i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. 

Poziv na dostavu ponuda i troškovnik sa specifikacijama dostupni su na Portalu ponuda u aplikaciji Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju AGRONET.

Način dostave ponude: učitavanjem ponuda sa svim sastavnim dijelovima na Portalu ponuda u aplikaciji AGRONET.

Rok za dostavu ponuda je 22. prosinca 2021. godine do 16:00 sati isključivo putem Portala ponuda u aplikaciji AGRONET https://agronet.apprrr.hr/Default.aspx 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

0 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.