Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izgradnja pristupne prometnice na D8, evidencijski broj nabave JP  18/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 31. listopada 2017. do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.