Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom, u predmetu nabave: Usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra za razdoblje od dvije godine - ponovljeni postupak, evid.br. MN 020-25/18-4. Obavijest o nadmetanju objavljena je 08. veljače 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S F21-0003187.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. veljače 2018. godine do 11:00 sati.