Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu:Nabava tonera, evidencijski broj nabave JP 020-4/18-33.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 14. lipnja 2018. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.