Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima i studentima
Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima i studentima

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br. 25/13, 85/15 i 69/22) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, br. 9/09, 28/10, 03/13, 09/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18, 15/19, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 15. rujna 2023. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore učenicima i studentima, prema tekstu u privitku.

Nacrt prijedloga Pravilnika javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Pravilnika je 30 dana od dana objave, odnosno do 18. listopada 2023. godine.

Primjedbe na nacrt odluke mogu se slati na e-mail adresu: martina.lenkic@grad-zadar.hr