Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu
Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu
Odobreni programi u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu

Temeljem članka 1. i 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 - pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 - pročišćeni tekst) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/15), Gradsko vijeće Grada Zadra, na sjednici održanoj 18. prosinca 2018. godine, donijelo je Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu. Program je objavljen u Glasniku Grada Zadra, broj 15/18. Popis odobrenih programa u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu, također se nalazi u privitku.