Temeljem članka 1. i 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine, broj 47/90, 27/93 i 38/09 – pročišćeni tekst), članka 27. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 11/19, 1/20 i 9/20), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 30. sjednici, održanoj 22. prosinca 2020. godine, donijelo je Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra 2021. godinu.

 

Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra 2021. godinu objavljen je u Glasniku Grada Zadra, broj 16/20, na sljedećem linku: 

https://www.grad-zadar.hr/repos/doc/2020_GLASNIK%2016%20[1].pdf#page=93

Vezani dokumenti

Dokument KULTURA 2021..pdf