Temeljem članka 1. i 9. a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09 – pročišćeni tekst), članka 27. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/19), Gradsko vijeće Grada Zadra, na 23. sjednici, održanoj dana 23. prosinca 2019. godine, donijelo je Program javnih potreba u kulturi Grada Zadra 2020. godinu.

 

Program je objavljen u Glasniku Grada Zadra, broj 15/19, na sljedećem linku: http://www.grad-zadar.hr/repos/doc/2019_GLASNIK%20-%2015.pdf.