Za građane


Grad Zadar Vijesti

Javna rasprava -Izmjene i dopune UPU Smiljevac

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:350-01/08-01/391, Ur...

Grad Zadar Vijesti

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU područja ex kamenolom Put

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa: 350-01/11-01/1002,...
1 2 3 4 5