Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Usluge izrade informativne platforme za komunikaciju s građanima i informiranje javnosti o projektima Grada Zadra,  evidencijski broj nabave: JP 050-88/23.

 
Rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2023. godine do 11:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude može se preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.


Sukladno članku 19. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 10/23) dana 22. rujna 2023. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, a isti se mogu preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.
Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.