Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Usluge izrade informativne platforme za komunikaciju s građanima i informiranje javnosti o projektima Grada Zadra,  evidencijski broj nabave: JP 050-88/23

 
Rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2023. godine do 11:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude može se preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.