Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma sa jednim gospodarskim subjektom u predmetu nabave usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra, Narodni trg 1, B. Krnarutića 13 i Š.R.C.“VIŠNJIK“ u 2014. i 2015. godini,  evidencijski broj nabave MN 5/13. Poziv na nadmetanje objavljen je 31.10.2013.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2013/S 002-0090646. 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21.11.2013.g. do 14,00 sati.