Grad Zadar objavio je Ispravak poziva na nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave u predmetu nabave usluga tjelesne zaštite imovine i osoba Grada Zadra, Narodni trg 1, B. Krnarutića 13 i Š.R.C.“VIŠNJIK“ u 2014. i 2015. godini, evidencijski broj nabave MN 5/13. Ispravak poziva na nadmetanje objavljen je 04.11.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2013/S 014-0090737.