Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluga stručnog nadzora nad rekonstrukcijom Ul. dr. F. Tuđmana - projekt Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom, evidencijski broj nabave: MN 050-16/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 18. siječnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0001908

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2021. godine do 14:00 sati.