Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Usluga stručnog nadzora nad radovima prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno, evidencijski broj nabave MN 050-10/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 21. rujna 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0033973

Rok za dostavu ponuda je 13. listopada 2021. godine do 13:00 sati.