Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Usluga izrade 3D vizualizacije Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija, evidencijski broj nabave JP 050-13/18-57.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. studenog 2018. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.