Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Usluga čišćenja uredskih prostorija Grada Zadra za razdoblje od godinu dana, evidencijski broj nabave JP 020-67/21.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 12. studenog 2021. godine do 14:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 1/19) dana 26. studenog 2021. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave. 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.