Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Uređenje vanjskog vježbališta u parku Vruljica, evidencijski broj nabave JP 080-43/21.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. veljače 2021. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.