Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Uređenje podloge športskog igrališta u Mjesnom odboru Smiljevac, evidencijski broj nabave JP 080-42/21.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 16. travnja 2021. godine do 14:00 sati.

 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.