Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Uređenje okoliša Mjesnog odbora Gaženica, evid. br. MN 9/13. Poziv za nadmetanje objavljen je 22.02.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2013/S 002-0016232