Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Stručni nadzor nad izgradnjom pristupne ceste Poduzetničke zone Crno 1. Faza, evidencijski broj nabave JP 060-55/19..

Krajnji rok za dostavu ponuda je 17. prosinca  2019. do 14:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 1/19) dana 24. prosinca 2019. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.