Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Sanacija skakaonice na otvorenom kupalištu Kolovare, evidencijski broj nabave: MN 080-23/22.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 14. srpnja 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0028054.

Rok za dostavu ponuda je 8. kolovoza 2022. godine do 13:00 sati.