Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Sanacija puta u Brgulju, evidencijski broj nabave JP 45/17. Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. ožujka 2017. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.