Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Sanacija pokrova i pročelja zgrade u Medulićevoj ulici br. 2 u Zadru, evid. br. MN 23/13. Poziv na nadmetanje objavljen je 26.02.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem 2013/S 002-0017416