Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Sanacija lokacija onečišćenih odbačenim otpadom na području Grada Zadra, BP 35/16. Krajni rok za dostavu ponuda je 22. studenog 2016.god. do 14:00 sati

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.