Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: " Sanacija Komunjskog magazina (stare uljare) na Premudi ", evidencijski broj nabave JP  66/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2017. do 11:00 sati.

Temeljem članka 20. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, br. 6/17) Naručitelj dana 11. listopada 2017. godine objavljuje Obavijest o poništenju postupa nabave, te ista postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.