Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: Sanacija divljih odlagališta na području Grada Zadra odnosno uklanjanje odbačenog otpada s tri (3) lokacije onečišćene otpadom, evidencijski broj nabave BP 44/15.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. studenoga 2015. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.