Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: " Sanacija dijela obalnog pojasa u uvali Široka u Istu", evidencijski broj nabave JP 46/17.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. veljače 2017. do 14:00 sati.

 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.