Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: " Rekonstrukcija ograde na ŠRC Ravnice na Ravnicama u Zadru ", evidencijski broj nabave JP 38/17.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. travnja 2017. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.