Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija izgradnje prometnica spoja UPU Vidikovac II i ulice Put Bokanjca faza 1 b, evidencijski broj nabave MN 060-32/22.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 22. prosinca 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0050676

Rok za dostavu ponuda je 30. siječnja 2023. godine do 13:00 sati.