Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Rekonstrukcija i sanacija poljskih, šumskih i protupožarnih putova – sjeverozapadna skupina zadarskih otoka,  evid. br. MN 35/13. Poziv na nadmetanje objavljen je 26.09.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem  2013/S 002-0080678.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15.10.2013.g. do 11,00 sati.