Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu:Rekonstrukcija i adaptacija vojne fortifikacije (bunkera) s pripadajućim parternim uređenjem okoliša kroz provedbu projekta ''REVIVAL'', evidencijski broj nabave JP 050-23/21.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. rujna 2021. godine do 11:00 sati.

Sukladno članku 21. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 1/19) dana 5. listopada 2021. godine objavljena je Obavijest o poništenju postupka nabave sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o poništenju postupka nabave postaje izvršna istekom dana objave.  

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.