Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu:Rekonstrukcija i adaptacija vojne fortifikacije (bunkera) s pripadajućim parternim uređenjem okoliša kroz provedbu projekta ''REVIVAL'' - ponovljeni postupak, evidencijski broj nabave JP 050-65/21.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. listopada 2021. godine do 13:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.