Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Radovi rekonstrukcije ulice dr. Franje Tuđmana u Zadru - projekt Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadruevidencijski broj nabave: MN 050-8/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 23. studenog 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0042083

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. prosinca 2020. godine do 13:00 sati.