Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Pripremni radovi za ugradnju umjetnog travnjaka na pomoćnom igralištu na Stanovima, evidencijski broj nabave JP 080-50/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 24. travnja 2020. do 11:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 1/19) dana 6. svibnja 2020. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.