Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Rekonstrukcija raskrižja Ulice braće Miroslava i Janka Perice i Gaženičke ceste u Zadru, evidencijski broj nabave: MN 060-30/19.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 6. prosinca 2019. godine u trajanju do 12. prosinca 2019. godine. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja javna.nabava@grad-zadar.hr.