Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Radovi na izgradnji prve faze komunalne infrastrukture poslovne zone Crno, evidencijski broj MN 050-12/21.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 25. kolovoza 2021. godine u trajanju do 31. kolovoza 2021. godine. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja javna.nabava@grad-zadar.hr.