Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Radovi na dovršenju i dogradnji Centra za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i smještaj osoba s posebnim potrebama „Mocire“, evid.br. MN 060-31/18-18.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 29. studenog 2018. godine u trajanju do 07. prosinca 2018. godine. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja javna.nabava@grad-zadar.hr.