Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Opremanje Centra Mocire, evidencijski broj nabave: VN 060-4/20.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 10. srpnja 2020. godine u trajanju do 17. srpnja 2020. godine. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja javna.nabava@grad-zadar.hr .